Ligj Nr.9741, datë 21.5.2007 për arsimin e lärte në Republikën e Shqipërisë [English: Law Nr.9741, date 05.21.2007, for higher education in the Republic of Albania]

Albania. Ministry of Education and Science
Tirana, MoES, 2007
2007
32 p.
Language: Albanian
Download (266.81 KB)